Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu.

/ Dan Brown /

O FIRMIE

Firma specjalizuje się w usługach związanych z geodezją i kartografią oraz pracami związanymi z daleko idącym pojęciem gospodarki nieruchomościami.

Swoją ofertę adresujemy do Klientów indywidualnych jak i branżowych, firm prowadzących różnorodne inwestycje budowlane i instalacyjne, firm projektowych, Instytucji Publicznych oraz sporządzamy opinie w zakresie geodezji i kartografii na zlecenia Sądów.
Kilkuletnie doświadczenie, odpowiednie uprawnienia zawodowe z dziedziny geodezji i kartografii niezbędne do samodzielnego wykonywania zawodu pozwalają zapewnić, iż powierzone nam zadania wykonywane są z należytą dokładnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z uwzględnieniem standardów etycznych prowadzonej działalności.
Cel osiągamy poprzez nabytą wiedzę techniczną i zawodową, wykorzystanie wyspecjalizowanego sprzętu geodezyjnego pozwalającego otrzymanie wyników pomiarów na najwyższym poziomie dokładności oraz nowoczesnego oprogramowania inżynierskiego i informatycznego.
Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jesteśmy członkami Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego.
Powierzone nam zadania realizujemy ze starannością zgodnie z ustalonymi terminami. Złożoność zlecenia oraz termin wykonania prac determinują kwotę wynagrodzenia za usługę, która jest ustalana indywidualnie z Klientem.

ZAŁOŻYCIELAMI FIRMY SĄ:

mgr inż. Michał Woźniczka, absolwent:
• Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Geodezji i Inżynierii Środowiska.
Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia, specjalność: Szacowanie Nieruchomości i Kataster.

mgr inż. Klaudia Woźniczka, absolwentka:
• Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Geodezji i Inżynierii Środowiska.
Specjalność: Gospodarka Nieruchomościami i Kataster.
• Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji.
Kierunek studiów: Geodezja i Kartografia, specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości.
• Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – Międzywydziałowej Szkole Inżynierii Biomedycznej.
Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

mgr inż. Michał Woźniczka
• GEODETA UPRAWNIONY, numer uprawnień zawodowych 22020, obejmujące:
– zakres I (geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne),
– zakres II (rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych).
• BIEGŁY SĄDOWY ustanowiony przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w specjalizacji geodezja i kartografia.

REFERENCJE

NASZ ZESPÓŁ

null

mgr inż. Klaudia Woźniczka

Współwłaściciel firmy

OFERTA

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe

Sporządzenie opracowania kartograficznego dla celów projektowych, inwestycyjnych.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa budowy (wykonywanie pomiarów, obliczeń, przetwarzanie dokumentacji projektowej, geodezyjnej) oraz sporządzenie dokumentów do odbioru obiektu. Nasza oferta jest odpowiedzią na indywidualne potrzeby Klientów.

Tyczenie budynków, sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych

Rodzaj geodezyjnych pomiarów realizacyjnych związanych z obsługą inwestycji, polegających na opracowaniu projektów budowlanych, wytyczeniu ich treści w terenie.

Inwentaryzacje powykonawcze budynków, sieci uzbrojenia terenu, obiektów liniowych

Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do odbioru każdego obiektu budowlanego. W wyniku tej czynności inwentaryzowany obiekt zostaje ujawniony w zasobie geodezyjnym.

Podziały nieruchomości

Geodezyjny podział działki na dwie lub więcej działek.

Rozgraniczenia nieruchomości

Ustalenie prawnej granicy między dwiema lub więcej nieruchomościami.

Aktualizacje ewidencji gruntów i budynków

Ustalenie granic nieruchomości w celu ich ujawnienia w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości

Odtworzenie prawnej granicy między nieruchomościami w przypadku jej zatarcia.

Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

Inne opracowania niezbędne do określenia stanu prawnego nieruchomości (w celach dokonania odpowiednich wpisów w księgach wieczystych), ustanowienia służebności gruntowych.

Analiza i badanie stanu prawnego nieruchomości

Analiza danej nieruchomości pod względem obszarowym i własnościowym oraz sprawdzenie zgodności zapisów pomiędzy księgami wieczystymi, a ewidencją gruntów i budynków.

Inne specjalistyczne prace geodezyjne według zapotrzebowania

m.in. pomiary budowlano – montażowe, pomiary pionowości budowli, pomiary objętości mas ziemnych, pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli i urządzeń, sprawdzenie osiadania budynków / budowli, pomiar powierzchni użytkowej nieruchomości, itp.

Doradztwo zawodowe

Udzielanie porad i wskazówek przy różnorakiego rodzaju problemach prawnych z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i zamierzeń inwestycyjnych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Masz pytania? Potrzebujesz dodatkowych informacji?

E-MAIL

biuro@wozniczka-geodezja.pl

LOKALIZACJA

ul. Juliusza Słowackiego 92
32 – 400 Myślenice

TELEFON KONTAKTOWY

+48 600 606 669
+48 500 707 510
Zapraszamy do biura od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1700.